צילום: ראובן קפוצ׳ינסקי
צילום: ראובן קפוצ׳ינסקי

מבקר המדינה: פארק האגם נמכר למקורבו של דב צור ללא מכרז תקין

דו"ח מבקר המדינה מבהיר כי הקרקע בסמוך למתחם האגם שנמכרה לשם הקמת מרכז כנסים, נמכרה למקורב לדב צור שפעל אישית לטובתו. עיריית ראשל"צ: "המבקר שגה, לא נפל פגם בהתנהלות העירייה"

פורסם בתאריך: 9.7.18 15:43

דו"ח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2018, שהותר לפרסום היום (שני), חושף ליקויים שנתגלו בפעילות עיריית ראשון לציון בסוגייה שכבר זכתה לכינוי "פארק האגם".

תחת הכותרת "טוהר מידות, מינהל תקין, בזבוז כספי ציבור", סוקר הדו"ח את עסקת המקרקעין שערכה העירייה לגבי פארק האגם ובדו"ח מצוטטים דברי המבקר: "הביקורת העלתה ליקויים חמורים בפעולות העירייה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, בכל הקשור לעסקה למכירת זכויותיה של העירייה על קרקע הצמודה לפארק האגם ליזם פרטי לשם הקמת מרכז לכנסים, אירועים ומסחר". בדו"ח מצוין כי "הפעולות נעשו תוך הפרת הדין ותוך מתן הטבות של ממש ליזם, על חשבון הציבור. העירייה נתנה עדיפות לקידום האינטרסים הפרטיים של היזם על חשבון האינטרס הציבורי, תוך פגיעה בעקרון השוויון ופגיעה קשה באמון הציבור. העירייה אישרה תכנית איחוד וחלוקה שיזם היזם במגרשים נשואי הביקורת מבלי להבטיח את שמירת האינטרסים שלה בנכס שבבעלותה. העירייה החכירה ליזם ב-2010 את זכויותיה במגרש ליזם, ללא מכרז שלא כדין. העירייה הסתמכה על חוות דעת משפטית שהתבססה על עובדה שגויה; בישיבת מועצה אותה ניהל ממלא מקום ראש העירייה (דאז) הוחלט למכור את זכויות העירייה בנכס שבבעלותה ליזם, שוב ללא מכרז".

עוד באותו נושא:
דב צור הורחק מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ומוועדות המכרזים

דב צור לא מתרגש מהחלטת המשטרה: "נערך לניצחון בבחירות"

בדו"ח המבקר מצוין עוד בנושא, כי "לראש העיר הייתה היכרות מוקדמת עם היזם. השניים ובנות זוגם גם בילו ביחד בחו"ל, דבר שהעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה. למרות זאת, הוא היה מעורב בתהליך קבלת ההחלטות ובדיונים פנימיים הקשורים ביזם בנושא עסקת המכירה".

לגבי התנהלות ראש העיר דב צור בפרשה, נאמר בדוח המבקר: "בפרוטוקולי העירייה נרשם כי ראש העירייה לא השתתף בדיונים ובהצבעות בשתי ישיבות ההנהלה ובישיבת המועצה, בהן נידונה עסקת המכירה ליזם. ראש העירייה לא מסר הודעה בכתב למועצה על היותו במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה בנושא העסקה עם היזם, בעקבות נסיעתו לחו"ל עם היזם בתחילת שנת 2014 למשך שבועיים".

אף על פי שהיה כאמור במצב של חשש לניגוד ענייניים לכאורה, השתתף ראש העירייה בחודשים יולי 2014 עד מרץ 2015 בישיבות פנימיות של העירייה בנושא עסקת המקרקעין עם היזם, ואף היה ממוען באופן מתמשך לתכתובות בנושא שלחלקן אף הגיב והתייחס.

לא נמצאו מסמכים המתעדים את תוכן הישיבות שבהן נידונו והתקבלו ההחלטות בנושא הסכם המכירה והשומה המוסכמת, חלקן בהשתתפות ראש העירייה, עובדה הפוגעת בעקרון השקיפות ובכללי המינהל התקין.

ראש העירייה אמנם יצא מדיון ישיבת המועצה, שבה נידון עניין מכירת הקרקע ליזם, אך לאחר מכן שב אליו, התערב בו והכריע בשאלת חוקיותה של הישיבה. העובדה שראש העירייה בחר להתערב לקבלת החלטה להמשך הישיבה, אף שמנע עצמו מלהשתתף בישיבה עצמה, היא בגדר התערבות פסולה".

פארק האגם (צילום: עידן גרוס)

פארק האגם (צילום: עידן גרוס)

 

המלצות המבקר

בסיפא של הדו"ח מוסר המבקר את המלצותיו בעניין: "על העירייה לקיים הליך קבלת החלטות מסודר שיכלול קבלת מידע וחוות דעת מתאימות והבאת מלוא הנתונים לפני הנהלת העירייה ומועצת העירייה, לצורך גיבוש ההחלטה המיטבית בנוגע לעתיד זכויותיה על המקרקעין".

"ככלל, כל התקשרות של עירייה למכירה או להקניית זכויות על קרקעות ציבוריות טעונה מכרז. את הפטור ממכרז יש להפעיל בצמצום, רק על סמך חוות דעת משפטית, העולה בקנה אחד עם הוראות החוק ועם הנחיות משרד הפנים"

עוד מוסיף המבקר: "מדיניות העירייה למכירת מקרקעין צריכה להתבסס על בדיקה עניינית ושיטתית הכוללת התבססות על נתונים ועל חווֹת דעת כלכליות לבחינת חלופות. כדי להעריך את שווי זכויותיה של העירייה בעסקות שעמן היא מתקשרת עם גורמים פרטיים, על העירייה לבדוק סוגיות של חשש לניגוד עניינים של השמאי שלגביו הוא התבקש לתת חוות דעת שמאית ולקבל חוות דעת משפטית בהתאם".

"על העירייה לפעול כמתחייב ממנה כנאמן הציבור ולשמור על זכויותיו בכל הנוגע לנכסים שבהם היא מחזיקה עבורו, ולהימנע מלהיטיב עם יזמים על חשבון נכסים אלה. על ראש העירייה להבטיח כי ההחלטות במועצה יתקבלו אחרי שהובא מבעוד מועד לפני חברי המועצה מידע שלם.

"על הוועדה המקומית ליתן היתר בנייה לאחר קיומו של הליך תכנון המבוסס על ראייה תכנונית כוללת,ולהקפיד על קיום כל התנאים שנקבעו בתכניות המפורטות החלות על השטח, ובכלל זה הכנת תכנית בינוי, כאשר נדרש הדבר".

"נוכח הנסיבות שתוארו בדו"ח, ולפיהן עיריית ראשון לציון מכרה ליזם קרקע עירונית ללא מכרז וללא חוזה מאושר על ידי משרד הפנים ואיפשרה ליזם להקים מבנה מסחרי על הקרקע וליצור עובדות מוגמרות, וחמור מכך – נוכח העברת הבעלות על הקרקע על שם היזם בלשכת רשם המקרקעין, על העירייה ומשרד הפנים לבחון את ההשלכות המשפטיות של המצב שנוצר ולקבל בדחיפות החלטות על הצעדים האופרטיביים שניתן לנקוט כיום".

 

 

סיכום הדו"ח

מתחם האגם ראשון לציון (צילום: דו"ח מבקר המדינה)

מתחם האגם ראשון לציון (צילום: דו"ח מבקר המדינה)

בסיכומו של דו"ח המבקר בסוגייה זו נאמר כי, "העירייה היא גוף נבחר המשמש נאמן הציבור, המחויב להפעיל את סמכותו מתוך דאגה לאינטרס הציבורי. ההליכים שנקטו העירייה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, שליוו את הקמת המתחם בפארק האגם על ידי היזם, נעשו אגב הפרת הדין, ותוך כדי מתן הטבות של ממש ליזם על חשבון הציבור, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם חובתן להחזיק ולנהל את נכסי העירייה וענייניה כנאמנת הציבור. העירייה נתנה עדיפות לקידום האינטרסים הפרטיים של היזם על חשבון האינטרס הציבורי, תוך כדי פגיעה בעקרון השוויון ומתוך פגיעה קשה באמון הציבור".

עוד נכתב בדו"ח המבקר: "העירייה הפרה את הוראות הדין בכל הקשור לאישור עסקות מקרקעין על ידי שר הפנים, הוראות שנועדו להבטיח כי השיקולים במכירת נכס יהיו ענייניים וייעשו כדין ולתועלת הציבור. לפני חברי ההנהלה והמועצה לא הוצגו מלוא העובדות הרלוונטיות לעסקה, וגם העובדות שנמסרו להם לא היו מדויקות. בכך נפגעה אפשרותם לקבלת החלטה עניינית המאזנת בין טובת העירייה לבין טובת הציבור".

"לראש העירייה הייתה היכרות מוקדמת עם היזם בתחילת שנת 2014, עובדה שהעמידה אותו במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה, אך למרות זאת היה מעורב בהליך קבלת ההחלטות ובדיונים פנימיים הקשורים ביזם בנושא עסקת המכירה, ופעל לקבל החלטה בישיבת המועצה בעניין עסקת המכירה".

תגובת עיריית ראשון לציון

מעיריית ראשון לציון נמסר בתגובה:

העירייה חולקת על מסקנות הדו"ח וסבורה שמבקר המדינה טעה טעות קשה, הן בעובדות והן בפרשנות להן, במישור המשפטי, המנהלי והשמאי. היה ראוי שהמבקר ישבח את פעולתה של העירייה בכך שפעלה בנחישות לתיקון טעות שבוצעה ושפגעה בקופה הציבורית. עיריית ראשון לציון פתחה חוזה חתום עם יזם, אף שעברו חמש שנים מאז נחתם, באופן חסר תקדים, וגבתה עוד תשעה מיליוני שקלים לקופת הציבור, מעבר לארבעה מיליוני שקלים שנגבו במקור. תוספת זו לא הייתה מתקבלת ללא התערבותו הנחרצת של ראש העירייה, שהקים צוות שפעל לתיקון העיוות לטובת הקופה הציבורית ולרווחת תושבי ראשון לציון. טענתו של מבקר המדינה כאילו ראש העירייה היה מצוי, לכאורה, בניגוד עניינים – שגויה לחלוטין.

הטענה מתעלמת התעלמות מוחלטת מהעובדות שהוצגו למבקר המדינה לגבי ניתוק היחסים בין ראש העירייה ליזם המדובר בעת הטיפול במכירת הנכס. זאת ועוד: המבקר מתעלם במסקנותיו מהעובדה שראש העירייה בחר מרצונו שלא להשתתף כלל בדיוני המועצה והנהלת העיר בנושא. לכן, לא נפל פגם בהתנהלות העירייה. לטענות המבקר כאילו ראש העיר היה מעורב בהליכים מאחורי הקלעים, אין שמץ של בסיס עובדתי. גם להערה כאילו התערבות ראש העירייה בדיון שהתקיים במועצה בעסקה הינה התערבות פסולה, משוללת יסוד. ההתערבות נגעה רק בתקינות הישיבה והמשכה כמתחייב מתפקידו כיו"ר הישיבה, בלי שנכח או השפיע השפעה כלשהי על הדיון עצמו או על ההחלטה".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
  1. אלון

    כמה חוצפה יכול להיות בבנאדם? איך אתה ישן בלילה כשאתה יודע שאתה גנב איך ? ועוד בלי חוצפה ממשיך להתמודד לבחירות ?! אין לך טיפת כבוד לתושבים ? טיפה ? תתפטר ותציל את כבודך ..הזילזול שלך בנו התושבים .. מבייש!

  2. צדוק

    כולם טועים המשטרה. מבקר המדינה. רק ראש העיר צודק. גם מועדון הכדורגל הפועל עבר לידי איל ברקוביץ ללא מכרז והעיריה נותנת לאיל למעלה ממליון שקל כל שנה כסף מכספי ציבור

  3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

    לאור הדוח החמור של מבקר המדינה יש לפעול להשבת הנכס שנגנב מהציבור לטובת חברו של דב צור ארז מוסצ"ו חזרה לידי הציבור.

🔔

עדכונים חמים מ"השקמה ראשון לציון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר